Aviso legal

Avís legal de les fotografies i peces audiovisuals on apareixen infants o joves.

1. D’acord al dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució desenvolupat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, tots els centres d’ensenyament participants al projecte Cinema en curs o als altres projectes dels quals s’inclouen les realitzacions tenen el consentiment dels pares o tutors legals per poder publicar imatges on apareguin els seus fills i filles on aquests siguin clarament identificables.

2. D’acord al mateix article 10.1 de la Constitució regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, el mitjà usuari de les imatges es compromet a fer-ne un ús que no atempti contra el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

3. A Bao A Qu es reserva el dret d’emprendre les accions legals que cregui oportunes contra aquelles persones que incompleixin les condicions establertes en qualsevol país o territori del món.